Regulamin gry miejskiej

Sekretna Gdynia Kwiatkowskiego Online

W związku z występującym w Polsce stanem epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV- 2 niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (dalej „Gra”). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.wsaib.pl.

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Kryminalna Gdynia Komisarz Paleolog” jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni przy współpracy merytorycznej z „Inne Szlaki”.
 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie miasta Gdyni oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.
 3. Wszystkie osoby uczestniczące w Grze zobowiązane są do przestrzegania postanowień Regulaminu. Osoba, która nie akceptuje w całości postanowień Regulaminu nie może uczestniczyć w Grze z uwagi na bezpieczeństwo własne oraz innych osób.
 4. Liczba uczestników Gry została ograniczona. Mogą w niej uczestniczyć tylko osoby, które wcześniej zgłosiły swój udział poprzez zgłoszenie przesłane na adres poczty elektronicznej: kwiatkowski@wsaib.pl i otrzymały potwierdzenie udziału.
 5. Przed rozpoczęciem Gry uczestnicy zobowiązani są do przekazania Organizatorom prawidłowo wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika. Oświadczenie jest również dostępne na stronie internetowej www.wsaib.pl/gra-miejska.
 6. Podczas przebywania na terenie Uczelni obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, przy wejściu należy również zdezynfekować ręce w wyznaczonym do tego punkcie.

§ 2. Zasady Gry

 1. Gra Miejska pt. „Kryminalna Gdynia Komisarz Paleolog” odbywa się w Gdyni w godzinach 10:30 – 15:00.
 2. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących postaci Komisarz Stanisławy Filipiny Paleolog i historii miasta na początku XX wieku.
 3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności jego realizacji.
 4. Udział w Grze jest bezpłatny.
 5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów kołowych oraz silnikowych.
 6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Należy również stosować dystans społeczny, w razie niemożności, obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy lub odzieży (lub jej części).
 7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
 8. Charakter imprezy powoduje, że osoby uczestniczące w Grze poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno- cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
 10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania gry innym uczestnikom w dowolnym momencie gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 11. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie oraz rejestracja.
 2. Zgłoszenia dokonać należy drogą elektroniczną na adres e-mail: kwiatkowski@wsaib.pl do dnia 09.10.2020 r. (włącznie).
 3. W dniu Gry (11.10) od godz. 10:30 należy stawić się w Punkcie Startowym, znajdującym w budynku Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7, 81-303 Gdynia gdzie odbędzie się wprowadzenie do Gry.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem lub w dzień Gry.
 5. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik:

  – wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

  – akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia w celu organizacji i prawidłowego przebiegu gry miejskiej pt.: „Kryminalna Gdynia Komisarz Paleolog”. Potwierdza zapoznanie się z informacją, że administratorem danych jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, przysługuje mu prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawianie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), dane osobowe podawane są dobrowolnie.

  – wyraża również zgodę na upublicznianie jego wizerunku przez Organizatora w celach promocyjnych.

§ 4. Zakończenie Gry

Zakończenie Gry odbędzie się w ostatnim Punkcie Kontrolnym, oznaczonym jako „Finał” w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni, przy ul. Portowej 15 (81-350 Gdynia). Dla uczestników przewidziano pakiety różnorodnych upominków.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
Kategorie
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!