Regulamin gry miejskiej

Sekretna Gdynia Kwiatkowskiego Online

W związku z występującym w Polsce stanem epidemii COVID-19 wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (dalej „Gra”). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.wsaib.pl

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt.: „Sekretna Gdynia Kwiatkowskiego” on-line jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni przy współpracy merytorycznej z „Inne Szlaki”.
 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Zadań oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.
 3. Wszystkie osoby uczestniczące w Grze zobowiązane są do przestrzegania postanowień Regulaminu. Osoba, która nie akceptuje w całości postanowień Regulaminu nie może uczestniczyć w Grze.
 4. Liczba uczestników Gry jest nieograniczona. Mogą w niej uczestniczyć osoby, które wcześniej zgłosiły swój udział poprzez zarejestrowanie się na stronie www.grakwiatkowskiego.pl

§ 2. Zasady Gry

 1. Gra Miejska pt. „Sekretna Gdynia Kwiatkowskiego” on-line odbywa się na stronie internetowej www.grakwiatkowskiego.pl
 2. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących postaci wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego i historii miasta na początku XX wieku.
 3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami oraz wykonywanie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności jego realizacji.
 4. Udział w Grze jest bezpłatny.
 5. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
 6. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania gry innym uczestnikom Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 8. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja.
 2. Zgłoszenia dokonać należy drogą elektroniczną na stronie https://grakwiatkowskiego.pl/zapisz-sie-do-gry.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz z rejestracją.
 4. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik:
  – wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
  – akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Kielecka 7.
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE l119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, którą reprezentuje Rektor, z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 7.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wsaib.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i prawidłowego przebiegu gry miejskiej pt.: „Sekretna Gdynia Kwiatkowskiego” on-line.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, prawne i techniczne.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania udzielonej zgody, oraz okres wymagany przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 4. Zakończenie Gry

 1. Zakończenie Gry odbędzie się w ostatnim Punkcie Zadań.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn